WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)„Ustawa”, Moonbite SA(dalej jako „Spółka”)informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą.W związku z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki,aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Feel free to ask us if you need any help
Call one of our specialists or send a message using the contact form.
@csrf
Name
E-mail
Message