Czy każdy sklep internetowy potrzebuje regulaminu?

Planujesz otworzyć sklep internetowy i zastanawiasz się czy to konieczne aby Twój sklep posiadał regulamin? Do czego tak naprawdę regulamin jest potrzebny i co powinno być w nim zawarte? Na te pytania w dzisiejszym artykule odpowie radca prawny Sandra Mościcka-Wójciak, współautorka bloga legalniewbiznesie.pl.

Regulamin internetowy jest najprawdopodobniej pierwszym dokumentem, o którym pomyślisz przy zakładaniu sklepu internetowego. Jest to niewątpliwie najważniejszy dokument sklepu internetowego, dlatego dzisiejszym wpisem postaram się Cię przekonać, że z cała pewnością i Ty go potrzebujesz.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie czy z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania regulaminu przez sklep internetowy.

Obowiązki nałożone ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

Artykułem 8 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z 18 lipca 2002r. ustawodawca nakłada na usługodawcę (podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną) wiele obowiązków. Zgodnie z tym artykułem usługodawca ma obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także udostępnienia na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.  

Co ważne, usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w powyższy sposób.

Regulamin taki musi określać w szczególności: 

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, 
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Ponadto usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Jak wynika z ustawy, jedynie podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną są zobligowane do sporządzenia regulaminu świadczenia usługi przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług.

Czy zatem sklepy internetowe świadczą usługi drogą elektroniczną i mają taki obowiązek?

Prezes UOKIK wyjaśnił w jednej ze swojej decyzji, że zakresem przedmiotowym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną objęte są wszystkie czynności związane z zawarciem umowy, dokonywane on-line (decyzja z dnia 17.06.2011r. znak RWR 61-10/11/JM). UOKIK stoi zatem na stanowisku, że każdy sklep internetowy powinien posiadać regulamin i udostępniać go swoim klientom, a jego brak może rodzić dla sklepu dotkliwe konsekwencje. O tym co grozi za brak regulaminu, a także za jego nieprawidłowe sformułowanie dowiecie się w jednym z naszych kolejnych artykułów. 

Obowiązki informacyjne nałożone ustawą o prawach konsumenta

Zgodnie z art. 14 ust.2  ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. w przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w art. 12, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

Art. 12. tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania konsumenta  m.in. o: głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; swoich danych identyfikujących; adresie przedsiębiorstwa; łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,  sposobie i terminie zapłaty; sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy.

Informacje te muszą być przekazane najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, w sposób jasny i zrozumiały.

Warto jest zapoznać się z wszystkimi wymogami nałożonymi tym artykułem, ponieważ jeżeli nie dopełnimy obowiązków informacyjnych wobec konsumenta może mieć to dla nas negatywne konsekwencje. Są nimi m.in. ewentualne koszty jakie właściciel sklepu internetowego może ponieść w razie niepoinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy – w takiej sytuacji prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy , a nie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dostarczenia towaru.

Regulamin sklepu internetowego a RODO

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to w większości przypadków będziesz zbierać i przetwarzać dane osobowe jego użytkowników. Co oznacza, że zgodnie z RODO jako administrator danych osobowych musisz wypełnić określone obowiązki. Są to m.in. obowiązki informacyjne wobec klientów, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Masz obowiązek podania klientom m.in. informacji o danych administratora danych, w tym o danych kontaktowych, celach przetwarzania danych osobowych oraz o podstawie  prawnej przetwarzania.  Informacje te możesz umieścić w regulaminie, jednak najczęściej sklepy internetowe zamieszczają je w osobnym dokumencie, którym jest polityka prywatności.

Podsumowując, regulamin sklepu internetowego to podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy jak i klienta. Jest on doskonałym miejscem, w którym możesz wypełnić szereg nałożonych na Ciebie obowiązków informacyjnych. Z prawnego punktu widzenia stanowi on wzorzec umowny, który wiążę drugą stronę jeżeli przed zawarciem umowy został on jej udostępniony w odpowiedni sposób (m.in. dlatego może podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych). Więcej na temat klauzul niedozwolonych w regulaminach dowiecie się w jednym z naszych kolejnych artykułów. Dlatego tak ważne jest aby każdy sklep internetowy go posiadał. Prawidłowo sformułowany regulamin ochroni Cię przed sytuacjami spornymi z kupującymi. 

Co więcej odpowiednio przygotowany regulamin świadczy o rzetelności sklepu internetowego i buduje pozytywny wizerunek Twojego sklepu internetowego. A to wszystko może przełożyć się na wyniki sprzedaży ☺ Dlatego jeżeli jeszcze nie masz regulaminu sklepu internetowego zachęcamy do jego przygotowania, a jeżeli zastanawiasz się czy istniejący regulamin spełnia wszystkie nałożone prawem obowiązki, warto poddać go audytowi prawnemu.

Najnowszy e-book

Powstanie strony internetowej Bitwa pod Komarowem

Baza wiedzy
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja