Jak ochronić pomysł na aplikację mobilną?

Masz innowacyjny pomysł na aplikację mobilną, nad którym długo pracowałeś i zamierzasz go zrealizować? Potrzebujesz na pewno do tego pomocy innych osób, współpracowników, podwykonawców czy inwestorów. I tu najczęściej pojawiają się wątpliwości jak możesz się zabezpieczyć przed nieuczciwymi współpracownikami, którzy mogliby wykorzystać Twój pomyśl i zrealizować go na własną rękę. Trudno się dziwić. W dzisiejszym świecie dobra aplikacja może stać się naprawdę dochodowym biznesem. 

O tym jak możesz ochronić swój pomysł na aplikację mobilną opowie w dzisiejszym artykule radca prawny Sandra Mościcka-Wójciak, współautorka bloga www.legalniewbiznesie.pl

Pomysł na aplikację mobilną a prawo autorskie

Zgodnie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Aplikacje mobilne  podlegają takiej samej ochronie jak programy komputerowe. 

Aplikacja mobilna podlega prawu autorskiego od momentu jej uzewnętrznienia np. w postaci kodu źródłowego. Jednak przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest jedynie sam sposób wyrażenia dzieła czyli kod źródłowy, a nie pomysł na aplikację mobilną. Oznacza to, że każdy może stworzyć aplikację o funkcjonalności przez Ciebie wymyślonej, ale musi skorzystać z innego kodu źródłowego. 

Ochrona pomysłu na aplikację mobilną a rejestracja znaku towarowego

Jeżeli chciałbyś chronić nazwę swojej aplikacji lub jej logo pomyśl również o rejestracji znaku towarowego. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (z możliwością jego przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy) i daje przedsiębiorcy prawo wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego oznaczenia na określonym terytorium przez cały okres ochronny. Zastrzeżenie znaku towarowego ochroni Cię przed jego bezprawnym wykorzystywaniem , a w razie takiego naruszenia ułatwi Ci dochodzenie roszczeń z tego tytułu.

Znak towarowy zwiększy również rozpoznawalność Twojej aplikacji i może stanowić element jej promocji.

Ochrona pomysłu na aplikację mobilną w umowie o zachowaniu poufności

Podstawowym sposobem, dzięki któremu możesz zabezpieczyć swój pomysł na aplikację mobilną jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności z ewentualnymi kontrahentami, czy współpracownikami. Powinieneś to zrobić zanim przystąpisz do jakichkolwiek rozmów, podczas których zaczniesz przekazywać swój pomysł. Dzięki podpisanej umowie o zachowaniu poufności będziesz miał podstawę do egzekwowania swoich praw w razie jakichkolwiek prób wykorzystania Twojego pomysłu. Bardzo istotne jest, aby umowa ta precyzyjnie określała zakres informacji poufnych, które zamierzasz chronić. Pozwoli to uniknąć w przyszłości ewentualnych sporów co do tego czy daną informację druga strona mogła wykorzystać czy też nie. Im bardziej szczegółowo te informacje poufne zostaną określone tym lepiej. Kolejną kwestią jest określenie zobowiązań drugiej strony. Podstawowym obowiązkiem jest obowiązek zachowania w poufności wszystkich informacji określonych w umowie jako informacje poufne. W umowie o zachowaniu poufności mogą być również zastrzeżone inne obowiązki np. obowiązek zniszczenia dokumentów przekazywanych podczas rozmów w razie gdyby nie doszło do współpracy, przekazania wszystkich kopii dokumentacji przekazanej drugiej stronie, czy usunięcie wszelkich plików zawierających poufne dane. Wszystkie te obowiązki zależą od konkretnych okoliczności, w których takie rozmowy mają być prowadzone. Najprostszym sposobem wyegzekwowania praw wynikających z umowy jest zastrzeżenie w niej kary umownej w razie naruszenia przez drugą strony obowiązków w niej określonych.

Pomysł na aplikację mobilną jako tajemnica handlowa przedsiębiorstwa

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą możesz chronić  pomysł na aplikację mobilną na gruncie przepisów ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art.11 ust.1 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Natomiast jak stanowi ust. 2. tego samego artykułu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Aby takie informacje podlegały ochronie z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musisz pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach. Po pierwsze nie mogą one być ujawnione np. na stronie internetowej Twojej firmy, a po drugie musisz podjąć kroki w celu zachowania ich w poufności.

Ochrona dóbr osobistych

A co w sytuacji gdy nie zabezpieczysz swojego pomysłu na aplikację mobilną w żaden sposób?

Wówczas pozostaje Ci jeszcze ochrona przewidziana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego do dóbr osobistych człowieka pozostających pod ochroną prawa cywilnego zalicza się m.in. twórczość wynalazczą. 

Zatem jeżeli w żaden sposób nie zabezpieczysz swojego pomysłu na aplikację mobilną np. poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności i zostanie on wykorzystany przez nieuprawnione do tego osoby, nie jesteś na straconej pozycji. Przysługuje Ci jeszcze roszczenie o naruszenie dóbr osobistych z art. 24 kodeksu cywilnego.

Podsumowując, warto jest zadbać o ochronę swoich interesów już na etapie wyboru ewentualnych kontrahentów i współpracowników. Pamiętaj, że najlepszym sposobem zabezpieczenia Twojego pomysłu na aplikację mobilną jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Oczywiście zarówno kodeks cywilny przewiduje ochronę prawną dla twórczości wynalazczej, a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni tajemnice przedsiębiorca, to jednak z punktu widzenia możliwości egzekwowania Twoich praw, to umowa o zachowaniu poufności jest do tego najskuteczniejszym narzędziem.

Najnowszy e-book

Powstanie strony internetowej Bitwa pod Komarowem

Baza wiedzy
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja