Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOONBITE S.A.z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, e-mail: kontakt@moonbite.pl; tel. +48 17 717 07 62
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
uzyskania zgód marketingowych i handlowych, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, udzielania Pani/Panu odpowiedzi na zadanie pytanie, przedstawienia Pani/Panu oferty, o którą pyta, wysłania Pani/Panu oferty, przesłania Pani/Panu newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym: kancelariom notarialnym, sądom, jednostkom administracji publicznej, osobom upoważnionym przez Panią/Pana; podmiotom, z którymi zawarto umowę powierzenia, w tym: obsłudze księgowej, prawnej, informatycznej, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy serwera poczty elektronicznej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowania ww. celów przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych: nr telefonu, adres e-mail.
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej Moonbite S.A., konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do Pani/Pana propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.